گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

دکتر رضا  مقدسعلی دکتری بیولوژی سلولی تکوینی و مدير عامل شبكه علمى رويان و عضو هیات علمی پژوهشکده سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان

 نصب لینوکس بر روی ماشین مجازی

آشنایی با لینوکس و محیط ترمینال

 دستورات پایه ای در محیط ترمینال

پرسش و پاسخ در ارتباط با موارد فوق الذکر

محورهای مورد بحث:

زبان و زندگی

رونشناسی افراد و تاثیر آن در یادگیری زبان انگلیسی

قوانین طلایی یادگیری زبان انگلیسی

شیوه های درست دیدن فیلم

چگونگی آمادگی جهت شرکت در آزمون های مختلف بین المللی

نقش مشاور و پشتیبان دریادگیری زبان انگلیسی

روش های فعال سازی لغات